fbpx

nove logo2

„Potřebujeme v životě šéfa, který z nás dokáže udělat to, čím chceme být.“
Ralph Waldo Emerson, americký filosof

Víra má své místo i v podnikání

Vidím kolem sebe mnoho lidí. Mám za to, že jen málo z nich je takovým člověkem, kterým by skutečně chtěli být. Věřím, že 99% lidí má na víc, než co „předvádějí“. Vysvětlení je jednoduché. Chybí jim vnitřní síla, aby dokázali vztyčit hlavu a rozhodli se sami za sebe, že svými silami, svým nasazením, sebekázní a odhodláním dosáhnou toho, čeho chtějí dosáhnout. Proto se většina lidí spokojí s tím, co jim život přináší a vcelku konformně přijmou i to, co se jim nelíbí. Mám za to, že takový typ člověka nemůže být ve skutečnosti šťastný a vnitřně bohatý, ač se tak ze vnějšího pohledu může zdát. Proto jsem citoval slova Emersona. Věřím, že každá společnost bez rozdílu časového, geografického či jakéhokoliv jiného, potřebuje silné, vůdčí osobnosti, které všem 99% lidí pomohou ke kvalitnějšímu životu svým vlastním příkladem. Většině lidí chybí vnitřní síla, nicméně to neznamená, že nemají potenciál dosáhnout vynikajících výsledků. Chybí synergie, vzájemné působení lídrů na jednotlivce a z této synergie vznikající lepší člověk. Schopnosti mnohých čekají pouze na probuzení a rozvíjení. V tom vidím skutečnou hodnotu člověka ve vůdčím postavení. Skutečný vůdce dokáže odkrývat v lidech to nejlepší a pomáhá jim být lepšími lidmi - tím, že na lidi působí, přináší lídr onu potřebnou synergii nutnou k tomu, aby lidé rostli a stávali se lepšími.

Bible a svíčky

Šalamoun – Boží miláček. Přesto velmi kontroverzní postava Starého zákona. Uvážíme-li, kolik mu toho bylo od Boha dáno, co vše s Ním zažil a jak se nakonec dostává na cesty pohanských kultů díky svým ženám, jež byly jeho obrovskou slabostí – samozřejmě, těžko soudit, ale – mohli bychom hovořit o „promrhaném talentu“. Slavnou pověst moudrého a zbožného muže a krále, kterou si během svého života vydobyl, velmi rychle v závěru svého života svou pošetilostí ztratil.

Bible a svíčky

David – Boží extra vyvolený. Co zaslíbil Hospodin Davidovi, to nemá v celém Písmu srovnání. Sám Hospodin Davidovi skrze proroka Nátana říká:

„Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána, dal jsem ti dům Izraelův i Judův, a kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc.“ (2S 12, 7 – 8)

Davidův příběh je strhujícím putováním od pastýře ovcí k pozici slavného krále, příběhem o odvaze, ale i lidské slabosti.

Bible a svíčky

Saul – ačkoliv se jedná o negativně vnímanou postavu v rámci Starého zákona, přesto jsme jej zvolili pro popis podnikatelské praxe věřícího muže ze dvou důvodů. Jednak lze na jeho životě najít mnoho poučení a především sám král David Saula silně respektoval z toho důvodu, že se jednalo o Božího pomazaného.

Bible a svíčky

Josef Egyptský – opět můžeme v úvodu prohlásit, že po mnoha zkouškách věrnosti a důvěry se nakonec v životě stává velmi zámožným a mocným mužem. Opět nutno podotknout, aniž by o takovéto postavení svou cílevědomostí usiloval. „Farao svým služebníkům tedy řekl: ‚Zda najdeme podobného muže, v němž je duch Boží?‘"  

Bible a svíčky

Jákob – v jeho životním příběhu vidíme muže skrz naskrz prostoupeného opravdovým lidstvím, se všemi silnými zápornými i kladnými charakteristikami. Slovy Mariana Kuffy bychom mohli říct, že Jákob je takový… „průserář, ale sympaťák“. Svým způsobem se na něm projevuje ono Augustinovo „Boží žebráctví“, ale i velikost člověčenství, které se spoléhá pouze a jenom na Boha. Stejně jako Abrahám, rovněž Jákob byl velmi majetným mužem: „Tak se ten muž převelice vzmohl a měl mnoho ovcí a koz, i služky a služebníky, i velbloudy a osly.“ (Gn 30, 43)

Bible a svíčky

Vzhledem k tomu, že nikde v Písmu nejsou explicitně uvedena slova jako podnikatel, podnikající člověk, živnostník, živnost, musíme při bádání po předchůdcích podnikatelů ve Starém i Novém zákoně vycházet z jiného názvosloví. Ostatně slova jako podnik, firma, podnikatel, podnikání či živnost definují přesně až moderní zákony. Jedná se spíše o novodobé slovní tvary.

PF, hvězda svítí na dům

Vážení obchodní přátelé,

přeji Vám pokojné prožití vánočních svátků. Kéž se Vás dotkne něco z oněch křesťanských kořenů, které jsou jádrem nadcházejícího období... a do celého roku 2016 přeji zdraví, moudrost a mnoho Božího požehnání ve všem, do čeho se pustíte.

Srdečně zdraví,

Ing. Mgr. Bc. Jiří Jemelka, MBA

Tento článek navazuje na předchozí v dané kategorii „Víra ve světě“, v němž jsem hovořil o teorii subjektivní hodnoty a o teorii skutečných nákladů. Za zmínku stojí fakt, že Bernardin ze Sieny a scholastici 16. století obhajovali teorii subjektivní hodnoty, která se v budoucnu v podstatě naprosto zásadně stavěla proti teorii Karla Marxe. Marxova teorie byla založena právě na objektivním oceňování produkce, zejména pak na ceně práce.

šipky mířící na zeměkouli

Jeden z nejvýznamnějších ekonomů 20. století, klasik tradiční rakouské školy, Josef Schumpeter, ve svém díle Historie ekonomické analýzy ocenil podíl zejména pozdních scholastiků na ekonomické disciplíně. Píše: „Byli to oni, kdo více než jiná skupina byli ‚zakladateli vědecké ekonomie‘“

muž, který si nalhává představu

Je veliká škoda, že moderní ekonomicko-hospodářské (podnikatelské) prostředí, ve kterém se každý podnikající člověk pohybuje,  vymezuje především akcentem na učení Adama Smithe a dalších myslitelů, kteří počínaje 18. stoletím začínají veřejně a systematicky formulovat ekonomické principy a teorie hospodářství. Právě tento „marketing“ veřejného, plošného a systematického produkování ekonomických teorií světských vědců církevním badatelům v rozmezí 10. – 17. století chyběl. 

žena drží nákupní tašku

V kontextu zmiňovaného podobenství (v minulém článku) je situace o to více „pikantní“, pokud si pozorně všimneme, že v textu onen „jednohřivnový služebník“ říká: „Pane, tu je tvoje hřivna; měl jsem ji schovanou v šátku, neboť jsem se tě bál. Jsi přísný člověk: bereš, co jsi nedal, a sklízíš, co jsi nezasel.“ (Lk 19, 20 – 21) Služebník se krále bojí a považuje ho za přísného člověka.

žena drží nákupní tašku

V souvislosti s podnikavým duchem je třeba zmínit několik novozákonních postřehů. Ne každý dostal od Boha stejný počet hřiven (darů, schopností k tvořivosti – viz. Mt 25, 14 – 15) na straně jedné. A ne každý má stejný potenciál využití svěřených hřiven (talentů) na straně druhé. Ježíš Kristus k tomuto říká podobenství o hřivnách, přičemž deseti služebníkům rozdal deset hřiven. Jeden služebník následně znásobil jednu hřivnu v hřiven deset, druhý v pět a poslední neznásobil nic (Lk 19, 12 – 26).

muž držící karty

Jak jsme si v předešlém článku ukázali, podnikatel je především podnikavý člověk, správce, který se snaží naplno využívat Bohem svěřených hřiven. Je to člověk, který chce tvořit hodnoty pro druhé. To je podstata podnikavého člověka – Bohem svěřené hřivny užívá ve prospěch druhých.

výkresy, kružítko, pravítko

Na tuto otázku můžeme hledat odpověď podrobným rozborem úvodních veršů Bible a prvních tří kapitol knihy Genesis. Na počátku Bůh tvoří – nebe, zemi, tmu, světlo, vody, souš, zeleň a stromoví rozmanitého druhu, světla na nebeské klenbě, mořské živočichy, ptáky, veliké netvory i pozemská zvířata, dobytek, zeměplazy atd. Nakonec svého stvořitelského díla Bůh tvoří i člověka, k obrazu svému.

Bible a kříž

Podnikatel je dle mého názoru člověk otevřený inspiraci. Opravdovému podnikateli se zoufale stýská po tom, aby mohl tvořit -realizovat hřivny. Je-li mu tvoření znemožňováno, má dojem nenaplněného potenciálu, jednodušeji řečeno, cítí se nešťastný. Jen takový člověk může být podle mě dobrý podnikatel, který vidí dál, má vizi, je vnitřně ve svědomí volán k tomu uskutečnit určitý záměr.

Londýnský Big Ben, náčrt

Někdy postačí změna pohledu a dochází ke značnému posunu v dalším vnímání, přístupu a celkovém chování člověka.

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem