logo

bez terminu

Historie podnikání ve Starém zákoně - David

David – Boží extra vyvolený. Co zaslíbil Hospodin Davidovi, to nemá v celém Písmu srovnání. Sám Hospodin Davidovi skrze proroka Nátana říká:

„Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána, dal jsem ti dům Izraelův i Judův, a kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc.“ (2S 12, 7 – 8)

Davidův příběh je strhujícím putováním od pastýře ovcí k pozici slavného krále, příběhem o odvaze, ale i lidské slabosti.

A především, je příběhem o Boží věrnosti. Stejně jako v případě Jákoba, mohl by i David být jedním z hlavních vzorů dnešnímu věřícímu podnikateli, modlícímu se a pracujícímu. Jedná se o muže plného životní energie i osobních selhání. David žil naplno. Hospodin byl s ním a žehnal mu. Byl oblíbencem Boha i národa. A ve vrcholné fázi svého života měl všeho nejen dostatek, ale mohli bychom obrazně říci „nekonečný“ nadbytek. Právě tento dostatek (nadbytek) však byl nejspíše důvodem, proč selhal v jedné z nejdůležitějších zkoušek, které před něho Bůh v jeho životě postavil. Zhřešil s Bat-šebou a následně nechal zabít jejího muže, Chetejce Urijáše. Tento hřích se pak „táhne“ po zbytek Davidova života jako Kainovo znamení nejen jeho vlastní rodinou, ale i celým národem. David zažívá obrovské bolesti uprostřed rodiny, když nejprve přichází při porodu o dítě, které mu měla Bat-šeba porodit, poté jeho syn Amnón znásilní sestru Támar a následně další jeho syn Abšalóm zabíjí právě Amnóna. Abšalóm se pak po letech pokusí svrhnout vlastního otce, Davida, z trůnu, spí s Davidovými ženinami. Nakonec je zabit. David zažívá mnoho bolestí (srov. 2S kap. 13, kap. 15 a 16). Naplňuje se tak Hospodinovo slovo vůči Davidovi:

„Toto praví Hospodin: Hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký; ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. A ačkoli tys to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem, a to za dne.“ (2S 12, 11 – 12)

prak

Zajímavé je, že Bůh se nad Davidem slituje – na rozdíl od výše uvedené lítosti Saula. David si je vědom vážnosti svého provinění:

„David Nátanovi řekl: ‚Zhřešil jsem proti Hospodinu.‘ Nátan Davidovi pravil: ‚Týž Hospodin hřích s tebe sňal. Nezemřeš.‘“ (2S 12, 13)

Stejně jako Saul, i David vyznává svůj hřích. Také Saul na několika místech vyznává, že zhřešil, přesto v případě Davida Bůh přijal lítostné vyznání a v případě Saula ne. Rozdíl můžeme s velkou pravděpodobností najít v upřímnosti srdce obou mužů, jak o tom na jiném místě pojednává sám Bůh:

„Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce.“ (1S 16, 7)

David se po uvědomění viny plynoucí ze smrtelného hříchu v tiché úzkosti vzmohl pouze na jediné:

„Zhřešil jsem proti Hospodinu.“ (2S 12, 13)

V jeho srdci byla dost pravděpodobně velká lítost a tiché vědomí, že musí zemřít. Saul však po svých slovech: „Zhřešil jsem“ (1S 15, 24) místo lítosti a tichého pokání v srdci pokračuje slovy výmluvy na lid, resp. v dalším případě mu jde dokonce o jeho osobní prestiž – aby získal poctu před staršími lidu:

„Zhřešil jsem. Nyní mi však prosím prokaž poctu před staršími mého lidu i před Izraelem a vrať se se mnou.“ (1S 15, 30)

Právě pro své srdce, opravdovost a povahu přesahuje král David pozemské kralování, Hospodin jej vyvolil do věčnosti:

„David, můj služebník, bude nad nimi králem a jediným pastýřem všech, budou se řídit mými řády, budou zachovávat má nařízení a jednat podle nich. Budou sídlit v zemi, kterou jsem dal Jákobovi, svému služebníku, v níž sídlili vaši otcové. Budou v ní sídlit oni i jejich synové a synové jejich synů navěky a David, můj služebník, bude jejich knížetem navěky.“ (Ez 37, 24 – 25)

Tímto se stává David po Ježíši naprosto ojedinělou postavou v historii Starého i Nového zákona. Nejen o královském, ale i prorockém postavení Davida svědčí i Kristova slova:

„‚Co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn?‘ Odpověděli mu: ‚Davidův.‘ Řekl jim: ‚Jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá Pánem, když praví: ‚Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.‘ Jestliže tedy David nazývá Mesiáše Pánem, jak může být jeho synem?‘“  (Mt 22, 42 – 45)

Prorockého ducha Davida dosvědčují také Skutky apoštolů:

„David o něm praví: ‚Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal;  proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach. Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí.‘ Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben; jeho hrob tu máme až dodnes. Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn; viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach.“ (Sk 2, 25 – 31)

David vše ve svém životě dělá naplno, s vervou. Je v pravém slova smyslu horlivý bojovník (stejně jako např. Jákob, který zápasí s Bohem i s lidmi a obstál). O Davidově odhodlanosti mluví např. Chúšaj Ajkirský, když říká Abšalómovi o jeho otci Davidovi:

„Ty znáš svého otce i jeho muže, že to jsou bohatýři a že jsou rozhořčeni jak osiřelá medvědice v poli. Tvůj otec je bojovník...“ (2S 17, 8)

Byl také velkým stratégem, což se projevilo v mnoha situacích jeho života.

Typickým rysem pro Davida je odvaha a bezmezná důvěra v Hospodina, která se snad nejlépe projevuje ve chvíli, kdy jde bojovat proti Goliášovi:

„Ale David Pelištejci odpověděl: ‚Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil.‘“ (1S 17,45)

Dalším typickým prvkem pro Davida je milosrdenství. David je velkorysý a prokazuje svým bližním milosrdenství: „David mu řekl:

„Neboj se. Rád bych ti prokázal milosrdenství kvůli Jónatanovi, tvému otci. Vrátím ti všechna pole tvého děda Saula a budeš každodenně jídat u mého stolu.“ (2S 9, 7)

Stejně velkoryse jednal například se Šimeim, který mu zlořečil a následně prosil za odpuštění:

„David však prohlásil: ‚Co je vám do mých záležitostí, synové Serújini! (ti chtěli Šimeiho zabít – pozn. autora) Zase se mi dnes stavíte na odpor. Dnes by měl být v Izraeli někdo usmrcen? Což nevím, že jsem dnes nad Izraelem opět králem?‘ Šimeímu král potom řekl: ‚Nezemřeš.‘“ (2S 19, 23-24),

David má obrovskou bázeň před Hospodinem a úctu k Němu. Ta se projevuje v mnoha oblastech. Výrazně patrná je tato bázeň zejména ve chvíli, kdy pronásledován Saulem může Saula 2x zabít, ale neučiní tak. Nechce vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného a celou situaci nechává v rukou Boha:

„Ať Hospodin vede mou při a rozsoudí nás. Ať přihlédne a rozhodne můj spor a svým rozsudkem mě vysvobodí z tvých rukou.“ (1S 24, 16)

Úcta k Hospodinu se projevuje např. ve chvílích slavnostního přenesení Boží schrány do Jeruzaléma, kdy David tancuje polonahý před Hospodinovou schránou úmluvy v radostném opojení. Nic při tom nedbá na pohrdání vlastní ženy Mikal. Po celý život zůstává věrný Hospodinu:

„David činil to, co je správné v Hospodinových očích, a po celý svůj život se neodchýlil od ničeho, co mu on přikázal, kromě té věci s Chetejcem Urijášem.“ (1 Kr 15, 5)

Celkově shrnuto, David je mužem podle Božího srdce:

„Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce. Jemu Hospodin přikáže, aby byl vévodou nad jeho lidem...“ (1S 13, 14)

V KKC stojí:

„David je v pravém slova smyslu král „podle Božího srdce“, pastýř, který se modlí za svůj lid a jeho jménem, ten, jehož podrobení se Boží vůli, chvála a lítost budou vzorem modlitby pro lid. On je pomazaný Boží, jehož modlitba je věrným přilnutím k Božímu zaslíbení, důvěrou, plnou lásky a radosti, v toho, který jediný je Král a Pán. David, inspirovaný Duchem svatým, je v žalmech prvním prorokem židovské i křesťanské modlitby.“ (KKC, s. 627 – 628)

Nejčtenější články

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat, dát si se mnou šálek dobré kávy, tak se neváhejte na mne obrátit. Rád se Vám budu věnovat.

button-kontaktujte-mne

 

button-twitter button-facebook

 

2017 - #agentura Weboo